SVE

VERKSAMHET
Tuotos representerar ca 250 film- och tv-producenter som är verksamma i Finland och mer än 17 000 utländska film- och tv-producenter. Tuotos avtalar om användningen av verk för produktionsbolagens räkning när det behövs centraliserade avtalslösningar. Tuotos förhandlar om villkoren för användningen audiovisuella verken, inkasserar ersättningarna och distribuerar dem till oberoende produktionsbolagen. De ersättningsslag som Tuotos distribuerar är ersättning för inspelning i undervisningssyfte, ersättning för privatkopiering, ersättning för vidaresändning, ersättning för filmförevisning i undervisning, ersättning för annan offentlig förevisning av film och ersättning för nätlagring.

Tuotos bevakar produktionsbolagens intressen, följer utvecklingen av upphovsrättsläget i Finland och utomlands och gör utredningar och tar initiativ som behövs. Tuotos medverkar aktivt till att förbättra av-branschens verksamhetsförutsättningar och utveckla den digitala marknaden. Som medlem i Upphovsrättens informations- och övervakningscentral deltar Tuotos i arbetet mot kränkningar av upphovsrätten.

ORGANISATION
Tuotos är en ideell, icke-vinstdrivande förening, som grundats år 1998. Årsmötet beslutar om dess verksamhet. Producenter av olika slags av-verk har representanter i styrelsen. Till styrelsen väljs 5 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter. Styrelsen tillsätter arbetsgrupper enligt behov. Föreningens verksamhetsledare är Teemu Kalliala.

Läs om Medlemmar och styrelse här.

AGICOA
Tuotos är partner till AGICOA, den internationella takorganisationen för produktionsbolagens upphovsrättsorganisationer. AGICOA representerar mer än 17 000 rättighetsinnehavare världen runt och distribuerar ersättningar från 40 länder. AGICOA:s centralbyrå finns i Geneve, Schweiz. AGICOA:s årsberättelse för år 2016 kan du läsa här.

I samarbete med AGICOA distribuerar Tuotos ersättningar för vidaresändning, ersättning för inspelning i undervisningssyfte, och nätlagring av tv-program till produktionsbolagen. Tuotos representerar finländska och utländska produktionsbolag i Finland och AGICOA representerar finländska produktionsbolag utomlands.

KUNDER
Ett produktionsbolag kan bli kund hos Tuotos genom att ingå ett kundavtal. Det kostar ingenting att vara kund hos Tuotos. Tuotos bevakar produktionsbolagens intressen i de ärenden och den omfattning som produktionsbolagen ger Tuotos fullmakt till i kundavtalet. På grundval av fullmakten avtalar Tuotos om användningen av audiovisuella verk och betalar ersättningarna för användningen till produktionsbolagen. Internationellt samarbete gör det också möjligt att distribuera ersättningar från utlandet. Ersättning kan betalas till oberoende produktionsbolag, som står utanför televisionsbolagen. LÄS MER…

TARIFFER FÖR NÄTLAGRINGSTJÄNSTER FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRERNA
Det blev möjligt att licensera tjänster för nätlagring av tv-program med avtalslicens 1.6.2015, när en ny bestämmelse i upphovsrättslagen trädde i kraft (UpphovsrättsL 25 l §). Övriga avtalsparter i avtalen är Kopiosto, Gramex och Teosto. Läs mer om nätlagringstarifferna här.

FÖREVISNINGSLICENS
Det behövs alltid tillstånd för att förevisa en film offentligt såväl i undervisning som i annan icke-kommersiell verksamhet. Som offentlig förevisning betraktas i allmänhet all annan förevisning av film än sådan som sker inom den närmaste familje- och vänkretsen. Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Tuotos. LÄS MER…

KONTAKTUPPGIFTER
AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys TUOTOS RY
Urho Kekkonens gata 2 C
00100 Helsingfors
Tfn 09 440 471
tuotos(at)tuotos.fi